Zásady ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia: 7. september 2021

Predchádzajúca verzia: 24. máj 2018

Úvod

Spoločnosť Align Technology, Inc. a jej partneri (ďalej len „Align“, „my“, „nás“ a „naše“) sa snaží chrániť vaše údaje (v rámci tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov sú „údaje“ akoukoľvek informáciou, podľa ktorej je možné identifikovať osobu, teda osobné údaje, ktoré nám poskytnete alebo ktoré o vás zhromažďujeme či od vás získavame prostredníctvom našich webových lokalít).

Spoločnosť Align navrhuje, vyrába a predáva systém Invisalign, intraorálne skenery iTero ako aj služby OrthoCAD a aplikáciu My Invisalign, ktorá umožňuje používateľom sledovať a zdieľať svoj pokrok počas liečby systémom Invisalign, a to nahrávaním snímkov, zdieľaním príbehov, vytváraním pripomienok termínov vyšetrení a prijímaním oznámení (ďalej len „aplikácia“). Nižšie sa uvádza, akým spôsobom zhromažďujeme, používame a zdieľame údaje, ktoré získavame na našich webových lokalitách a v našej aplikácii (ďalej len „webové lokality“).

Vo všeobecnosti platí, že naše webové lokality môžete navštevovať bez toho, aby ste nám museli oznámiť, kto ste, alebo s nami zdieľali akékoľvek osobné údaje. V niektorých prípadoch však môžeme žiadať o poskytnutie osobných údajov o vás alebo osobách, ktoré poznáte, ako je napríklad meno, e-mailová adresa a/alebo adresa bydliska. Pred tým, než budeme tieto osobné údaje na internete zhromažďovať, vás vždy dopredu upozorníme, aby sme prípadne získali váš súhlas s ich spracúvaním, pokiaľ je to vyžadované.

Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme
Čo robíme s údajmi, ktoré zhromažďujeme?
S kým zdieľame vaše osobné údaje?
Ako dlho vaše údaje uchovávame?
Súbory cookie a reklamy
Ochrana osobných údajov detí
Odkazy na iné webové lokality
Marketing a nekontaktovanie
Sociálne siete
Medzinárodné prenosy údajov
Bezpečnosť
Vaše práva
Aktualizácie
Kontaktujte nás

Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme

Pri registrácii na účely používania našich lokalít, pri vypĺňaní online formulárov, pri preberaní a používaní aplikácie, pri registrácii na zasielanie oznámení o našich novinkách alebo na účely podstúpenia hodnotenia úsmevu zhromažďujeme tieto kategórie osobných údajov a citlivých údajov o zákazníkoch, pacientoch (bývalých, potenciálnych a súčasných), rodičoch/opatrovníkoch, lekároch a návštevníkoch webových lokalít:

 • kontaktné údaje, napríklad vaše meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;
 • informácie, ktoré nám pomáhajú pri liečbe, napríklad vek, pohlavie a zdravotné údaje týkajúce sa vašich zubov vrátane snímok vašich zubov a tváre.

O týchto účeloch vás budeme informovať v čase, keď vás budeme žiadať o poskytnutie osobných údajov alebo citlivých údajov a budeme zhromažďovať len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie týchto účelov.

V prípade, že budeme prostredníctvom našich webových lokalít zhromažďovať zdravotné údaje alebo iné kategórie citlivých údajov, požiadame vás dopredu o výslovný súhlas.

Budeme tiež zhromažďovať údaje o vašom používaní webových lokalít, a to spôsobom uvedeným v časti Spravovať súbory cookie nižšie.

V niektorých prípadoch sa môžete rozhodnúť poskytnúť nám osobné údaje o iných osobách, aby sme ich mohli napríklad kontaktovať v súvislosti s informáciami o našej spoločnosti. Ich osobné údaje môžete s nami zdieľať, len ak ste získali ich súhlas a povolenie na tento účel.

Späť na začiatok

Čo robíme s údajmi, ktoré zhromažďujeme?

Osobné údaje, ktoré získavame na základe používania našich webových lokalít alebo ktoré nám poskytnete, môžu byť použité:

 • na založenie a spravovanie vášho členského účtu na našich webových lokalitách;
 • aby sme vám umožnili používať, nakupovať, rezervovať si a/alebo preberať produkty a služby, ako sú napríklad čistiace prípravky;
 • na poskytovanie informácií o našich produktoch, službách, novinkách a podujatiach;
 • na poskytovanie informácií o lekároch a ich ambulanciách a na posielanie žiadostí o kontaktovanie týmito lekármi;
 • na pozvanie zúčastniť sa prieskumov alebo na vytvorenie členstvo vo fanúšikovskom klube (ak je to možné);
 • na získavanie demografických informácií o trendoch používateľov, ako sú vek, pohlavie a všeobecné úrovne príjmov;
 • na poskytovanie informácií certifikovaným lekárom o súčasných alebo potenciálnych pacientoch;
 • na analýzu používania našich služieb a produktov, vývoja nových služieb a produktov a na prispôsobovanie produktov, služieb a ďalších informácií, ktoré poskytujeme;
 • na používanie obsahu odoslaného do aplikácie cez sociálne siete a na vytváranie kópií vášho obsahu s cieľom propagovať Invisalign na internete, v televízii, v publikáciách alebo akýchkoľvek iných médiách. V propagačných materiáloch, ktoré vytvoríme, nebudeme nikdy uvádzať vaše meno, ostatní ľudia vás však môžu z fotografie rozpoznať.

Náš právny základ na zhromažďovanie a používanie osobných údajov, ako je spomínané vyššie, bude závisieť od príslušných osobných údajov a konkrétneho kontextu, v ktorom ich získavame. V prípadoch, keď sme s vami uzavreli zmluvu, napríklad s cieľom poskytovať vám produkty a služby Invisalign, budeme spracúvať vaše údaje za účelom plnenia tejto zmluvy. V iných situáciách môžeme vaše údaje spracúvať na účely oprávnených obchodných záujmov spoločnosti Align, ako je napríklad marketing alebo zlepšovanie našich produktov a služieb, a to za predpokladu, že nad týmito záujmami neprevažujú vaše práva. V čase získavania údajov vám objasníme, aké sú naše oprávnené záujmy.

Používame robustnú kombináciu zdrojov údajov (online, objednávky, zákazníci a pod.) s cieľom získať kompletný prehľad o našich produktových a marketingových činnostiach. Tieto údaje slúžia len na naše účely a vaše údaje nezdieľame s inými spoločnosťami, aby ich mohli používať na účely iné ako je ich spolupráca s nami.

Ak vás požiadame o poskytnutie osobných údajov s cieľom splniť právne požiadavky alebo naplniť predmet zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli, budeme vás o tomto v príslušnom čase informovať a oznámime vám, či je poskytnutie vašich osobných údajov povinné alebo nie (zároveň uvedieme prípadné dôsledky, ak sa rozhodnete svoje osobné údaje neposkytnúť).

Späť na začiatok

S kým zdieľame vaše osobné údaje?

Naša spoločnosť spolupracuje s inými spoločnosťami, ktoré nám pomáhajú na poli marketingu a komunikácie, poskytujú úložisko a pomoc s predajom, pričom na tieto účely s nimi môžeme zdieľať informácie o vás. Títo partneri však nesmú používať vaše údaje na iné účely než je spolupráca so spoločnosťou Align. Zoznam aktuálnych poskytovateľov služieb je dostupný po zaslaní e-mailu na adresu tu .

Vaše údaje tiež môžeme zdieľať s inými spoločnosťami skupiny Align na účely uvedené v časti „Čo robíme s údajmi, ktoré zhromažďujeme?“. Zoznam spoločností našej skupiny vám poskytneme na požiadanie tu .

Okrem toho sa môžu všetky informácie, ktoré zhromažďujeme, vrátane osobných údajov, poskytnúť tretím stranám ako súčasť nášho zlúčenia, prevzatia, financovania dlhu, predaja aktív spoločnosti alebo podobnej transakcie, ako aj v prípade insolventnosti, konkurzu alebo konkurznej správy, keďže v tomto prípade sa môžu osobné údaje preniesť tretím stranám ako súčasť našich obchodných aktív.

Ďalej môžeme poskytnúť vaše osobné údaje, ak budeme presvedčení, že to vyžaduje zákon alebo že je to nevyhnutné na ochranu nášho majetku alebo iných zákonných práv (okrem iného vrátane presadzovania práv vyplývajúcich z našich zmlúv alebo majetkových práv iných subjektov).

Vaše údaje môžeme i zdieľať, ak na to poskytnete súhlas.

Späť na začiatok

Ako dlho vaše údaje uchovávame?

Osobné údaje uchovávame v priebehu trvania našich oprávnených obchodných záujmov (napríklad s cieľom poskytovať vám produkty a služby Invisalign alebo za účelom spĺňať platné právne, daňové alebo účtovné požiadavky).

Ak nebudeme mať žiadne oprávnené obchodné záujmy na spracúvanie vašich osobných údajov, vaše údaje sa následne vymažú alebo anonymizujú, prípadne ak to nie je možné (napríklad ak boli vaše osobné údaje uložené v záložných archívoch), bezpečne ich uložíme a izolujeme od akéhokoľvek ďalšieho spracúvania, kým nebude možné ich vymazanie.

Späť na začiatok

Súbory cookie a reklamy

Pri návšteve našej webovej lokality môžeme z vášho zariadenia automaticky získať určité informácie. V niektorých krajinách vrátane členských krajín Európskeho hospodárskeho priestoru sa môžu tieto informácie v rámci platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov považovať za osobné údaje.

Medzi údaje, ktoré zhromažďujeme automaticky, môže konkrétne patriť napríklad vaša IP adresa, typ zariadenia, jedinečné identifikačné čísla zariadenia, typ prehliadača, širšia geografická poloha (napr. poloha na úrovni krajiny alebo mesta), ako aj ďalšie technické informácie. Navyše môžeme zbierať informácie o tom, akým spôsobom vaše zariadenie interaguje s našou webovou lokalitou vrátane navštívených stránok a kliknutých odkazov.

Získavanie týchto informácií nám umožňuje lepšie porozumieť návštevníkom, ktorí prichádzajú na našu webovú lokalitu, odkiaľ prichádzajú a aký obsah ich na nej zaujíma. Tieto informácie používame na naše interné analytické účely s cieľom zlepšiť kvalitu a obsah našej webovej lokality pre návštevníkov.

Niektoré takéto informácie môžeme získavať pomocou súborov cookie a podobných sledovacích technológií. V dokumente Spravovať súbory cookie nájdete ďalšie informácie

Späť na začiatok

Ochrana osobných údajov detí

Spoločnosť Align nemá v úmysle získavať osobné údaje od detí mladších ako trinásť (13) rokov okrem prípadov, keď sa tieto informácie získajú od rodičov alebo opatrovníkov. Napriek tomu, že nemôžeme deťom zabrániť navštevovať naše webové lokality, nebudeme zhromažďovať žiadne osobné údaje bez toho, aby bolo jasné, že osoba, ktorá tieto údaje poskytuje, má aspoň 13 rokov. Ak máte otázky ohľadom zhromažďovania údajov našimi webovými lokalitami od detí, kontaktujte nás na adrese Privacy@aligntech.com.

Upozorňujeme, že uvedená veková hranica sa môže líšiť v závislosti od platných právnych požiadaviek vo vašej krajine. V takom prípade to uvedieme v čase získavania týchto informácií.

Späť na začiatok

Odkazy na iné webové lokality

Naše webové lokality môžu obsahovať odkazy na iné webové lokality za účelom uľahčenia prístupu. Spoločnosť Align nie je zodpovedná za postupy pri ochrane osobných údajov ani za obsah na týchto iných webových lokalitách a zahrnutie odkazov na tieto lokality neznamená, že dané informácie alebo spoločnosť schvaľujeme. Znamená to, že ak sa prostredníctvom našich lokalít prepojíte s inou lokalitou, nebudeme zodpovední za to, čo budú robiť s vašimi údajmi, a nemáme nad tým kontrolu.

Navyše môžete mať možnosť zdieľať svoje údaje s inými webovými lokalitami, ako sú napríklad lokality sociálnych sietí. Na tieto účely vám môžeme poskytnúť praktický odkaz, aby sme vám uľahčili prístup. Za obsah iných webových lokalít alebo za váš príspevok či zdieľanie však nenesieme žiadnu zodpovednosť. Odporúčame, aby ste si na týchto webových lokalitách a lokalitách sociálnych sietí prečítali ich zásady ochrany osobných údajov a informácie o postupoch pri ich zhromažďovaní.

Späť na začiatok

Marketing a nekontaktovanie

Príležitostne vám môžeme posielať informácie o nás, pokiaľ ste nám na to poskytli súhlas (a pokiaľ sa vyžaduje).

Spoločnosť Align vám poskytuje možnosť požiadať o ukončenie zasielania elektronickej korešpondencie od spoločnosti Align alebo jej partnerov tak, že svoj súhlas odvoláte. Ak od nás nechcete dostávať oznámenia, informujte nás o tom pri získavaní údajov o vás, príp. nám kedykoľvek napíšte na adresu remove@aligntech.com a nezabudnite uviesť informáciu o svojej krajine. Prípadne môžete použiť praktickú funkciu odhlásenia sa z odberu, ktorá je súčasťou našich e-mailových správ. Spracovanie žiadosti môže nejaký čas trvať, preto vás prosíme o trpezlivosť.

Majte na pamäti, že takéto odvolanie súhlasu sa nevzťahuje na nevyhnutné oznámenia, ako je napríklad odpovedanie na otázky, a stane sa neplatným, ak si od nás neskôr vyžiadate informácie, napr. ak sa prihlásite na odber našich upozornení na novinky.

Späť na začiatok

Sociálne siete

Obsah generovaný používateľom. Ak ste používateľom siete Facebook, Twitter alebo iných lokalít sociálnych sietí s nastavením verejného účtu a označíte jednu z našich verejných kampaní hashtagom, napr. #unbraceyoursmile, alebo takým, v ktorom sa uvádza názov nášho produktu ako #invisalign, #invisalignteen alebo #invisaligntalk, budeme môcť z lokalít týchto sociálnych sietí použiť vaše recenzie našich produktov a zverejniť ich na našich lokalitách. Robíme to s cieľom zdieľať váš názor na naše produkty s návštevníkmi našich webových lokalít. Vaše komentáre pred zverejnením na našich lokalitách skontrolujeme. Nepoužívajte tieto hashtagy, ak nechcete, aby boli vaše recenzie dostupné na našich webových lokalitách.

Zverejnením alebo iným sprístupnením akéhokoľvek obsahu na verejnej platforme sociálnych sietí o svojich skúsenostiach s liečbou Invisalign a odpovedaním „Áno“, keď vás požiadame o povolenie opätovne zverejniť obsah na našich vlastných kanáloch, napr. Facebook (https://facebook.com/Invisalign), Pinterest (https://pinterest.com/Invisalign),YouTube (https://youtube.com/Invisalign), Twitter (https://twitter.com/Invisalign), Instagram (https://instagram.com/Invisalign a https://instagram.com/Invisalignteen) Tumblr (https://Invisalignteen.tumblr.com/) a ďalšie, vyhlasujete a potvrdzujete, že máte trinásť (13) alebo viac rokov a že súhlasíte so zmluvnými podmienkami uvedenými na našej stránke na týchto webových lokalitách.

Ak sa rodič, opatrovník alebo akákoľvek iná osoba dozvie, že obsah vytvorený používateľom bol zdieľaný osobou mladšou ako trinásť (13) rokov, pošlite nám e-mailovú správu na adresu InvisalignTakeDown@aligntech.com.

Späť na začiatok

Medzinárodné prenosy údajov

Európska centrála spoločnosti Align sa nachádza vo Švajčiarsku a poskytuje služby na celom svete. Vaše osobné údaje preto môžeme prenášať do iných krajín, v ktorých spoločnosť Align alebo jej poskytovatelia služieb a partneri tretích strán pôsobia, vrátane iných krajín, ako je krajina vášho trvalého bydliska.

Spoločnosť Align chráni vaše údaje pri prenose do iných krajín. Napríklad, keď prenášame vaše údaje do niektorých krajín (ako je Švajčiarsko) z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Spojeného kráľovstva (UK), môžeme tak urobiť, pretože príslušné vládne orgány označili túto krajinu za krajinu s primeranými zákonmi o ochrane údajov. Prenosy z EHP alebo Spojeného kráľovstva do Švajčiarska sa uskutočnia na základe rozhodnutia Komisie EÚ 2000/58/ES v znení neskorších zmien a doplnení, ktoré uznáva švajčiarske právo ako právo poskytujúce primeranú úroveň ochrany. V ostatných prípadoch používame štandardné zmluvné doložky alebo stratégia BCR spoločnosti Align, ktorá je uznaná príslušnými vládnymi orgánmi. Naša stratégia BCR (dostupná tu) stanovuje prístup spoločnosti Align k ochrane a správe osobných údajov na celom svete.

Späť na začiatok

Bezpečnosť

Naše Stránky používajú náležité technické a organizačné bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť pred zničením, stratou, zneužitím a zmenou, neoprávneným poskytnutím alebo prístupom k informáciám, ktoré máme pod kontrolou.

Späť na začiatok

Vaše práva

Ak chcete uplatniť práva na prístup, poskytnutie, zmenu alebo vymazanie (ako je to určené platnými zákonmi), kontaktujte nás na poštovej alebo e-mailovej adrese uvedenej nižšie.

Napríklad v štáte Kalifornia môžu fyzické osoby požiadať raz za kalendárny rok o zoznam údajov zverejnených tretím stranám na účely priameho marketingu. V rámci našej obchodnej činnosti nepredávame ani prenajímame osobné údaje iným spoločnostiam na účely priameho marketingu.

V súvislosti so spoločnosťami Align v Európe nás môžu fyzické osoby kontaktovať ohľadom svojich práv:

 • na prístup, úpravu, aktualizáciu alebo na vymazanie osobných údajov;
 • na predloženie námietky voči spracúvaniu ich osobných údajov a požiadavky na obmedzenie spracúvania ich osobných údajov alebo ich prenosnosti;
 • na odhlásenie sa z odberu marketingových oznámení, ktoré posielame, a to kedykoľvek. Toto právo je možné si uplatniť kliknutím na tlačidlo „Odhlásiť“ alebo „Zrušiť odber“ v marketingových e-mailových správach, ktoré posielame. Ak sa chcete odhlásiť z iných foriem marketingu (napríklad poštové zásielky alebo telemarketing), kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie.
 • na odvolanie svojho súhlasu, ak sme získali a spracovali vaše osobné údaje s vaším súhlasom. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na oprávnenosť akéhokoľvek spracúvania, ktoré sme vykonali ešte pred týmto odvolaním, ani nemá vplyv na spracúvanie vašich osobných údajov vykonaného na základe zákonného dôvodu nesúvisiaceho so súhlasom.
 • Ohľadom zhromažďovania a použitia vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov. Pre viac informácií sa, prosím, obráťte na príslušný orgán na ochranu osobných údajov..

V Singapure nás môžete vo všeobecnosti požiadať o poskytnutie informácií o spôsoboch, akými sú alebo môžu byť vaše osobné údaje v našom vlastníctve alebo pod našou kontrolou použité alebo poskytnuté, do jedného roka od dátumu požiadavky. Na každú požiadavku o prístup sa môžu vzťahovať poplatky na uhradenie našich nákladov na takéto poskytnutie podrobností o vašich osobných údajoch, pričom po prijatí vašej požiadavky o prístup vás o výške tohto poplatku budeme informovať.

Na tomto mieste uvádzame len príklady a vaše konkrétne práva tu nemusia byť ako príklady uvedené.

Späť na začiatok

Aktualizácie

Toto vyhlásenie môže byť príležitostne aktualizované. V takom prípade uvedieme na začiatku vyhlásenia dátum poslednej aktualizácie. Poznámka o takejto aktualizácii alebo úprave bude uvedená na našich webových lokalitách alebo poskytnutá priamo vám, ak to vyžaduje zákon. Odporúčame vám pravidelne si pozrieť toto vyhlásenie, aby ste boli stále informovaní o spôsobe, akým zhromažďujeme, používame a zdieľame osobné údaje. Ak s týmito zmenami nesúhlasíte, webové lokality prestaňte používať.

Späť na začiatok

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, postupov na našich webových lokalitách alebo ohľadom svojich informácií alebo práv, prípadne svojho pôsobenia na našich webových lokalitých nás, kontaktujte nášho úradníka pre ochranu údajov:

Globálna centrála

Align Technology, Inc.
Attention (do rúk): Privacy Office
2560 Orchard Parkway
San Jose, CA 95131
Privacy@aligntech.com

Centrála pre EÚ

Align Technology Switzerland GmbH
Attention (do rúk): Privacy Office
Suurstoffi 22
6343 Rotkreuz
Švajčiarsko
Privacy@aligntech.com

Prípadne môžete kontaktovať miestnu pobočku spoločnosti Align, ktorá je zodpovedná za použitie vašich údajov. Podrobnosti sú dostupné tu .

Loading...