Podmienky používania

Posledná aktualizácia: 5. októbra 2016

Naša webová lokalita

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Align (ďalej len „webová lokalita“), ktorú prevádzkuje spoločnosť Align Technology Switzerland GmbH (ďalej v týchto podmienkach používania označovaná ako „Align“, „my“ alebo „nás“).  Sme spoločnosť registrovaná v meste Rotkreuz vo Švajčiarsku s IČO CHE-146.357.660.

Pozorne si prečítajte nasledujúce zmluvné podmienky týkajúce sa vášho používania tejto webovej lokality. Získaním prístupu k informáciám a/alebo materiálom z webovej lokality, ich používaním a sťahovaním vyjadrujete súhlas s dodržiavaním ďalej uvedených zmluvných podmienok (ďalej len „Podmienky používania“). Ak s týmito podmienkami používania nesúhlasíte, túto webovú lokalitu nepoužívajte ani na ňu nevstupujte (ani k žiadnym materiálom, ktoré obsahuje).

Je dôležité, aby ste si uvedomili, že pri používaní určitých sekcií tejto webovej lokality sa môžu na jej používanie vzťahovať ďalšie upozornenia na vlastnícke práva a informácie o autorských právach. V takom prípade si pred prístupom k príslušnej sekcii budete musieť takéto upozornenia a informácie prečítať a potvrdiť, že s nimi súhlasíte. 

Upozorňujeme, že tieto podmienky používania môžeme príležitostne zmeniť. Ak tak urobíme, zmeny zverejníme na webovej lokalite, preto pravidelne kontrolujte, či na nej nie sú uvedené prípadne zmeny. Ďalšie používanie webovej lokality po vykonaní týchto zmien sa bude považovať za vyjadrenie súhlasu s aktualizovanými podmienkami používania. Dátum v hornej časti tejto webovej stránky udáva, kedy boli tieto podmienky používania naposledy aktualizované.   

1. Lekárske vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Všetky informácie uvedené na tejto webovej lokalite vrátane informácií týkajúcich sa zubných, lekárskych a zdravotných stavov, výrobkov a ošetrení, slúžia iba na informačné účely. Tieto informácie by sa nemali považovať za úplné a nemajú nahradiť návštevu pacienta, telefonát zdravotníckemu pracovníkovi, konzultáciu s ním alebo jeho rady, prípadne akékoľvek informácie uvedené na obale alebo štítku produktu, alebo v ňom.

Informácie získané používaním webovej lokality nie sú vyčerpávajúce a nezahŕňajú všetky choroby, fyzické stavy alebo ich liečbu. Zverejnené informácie slúžia iba na informačné účely a majú sa používať len na vlastné riziko.

Nikdy by ste nemali ignorovať poskytnuté odporúčania zubného alebo iného lekára ani odkladať lekársku pomoc z dôvodu informácií, ktoré ste si prečítali na tejto webovej lokalite, a nemali by ste používať informácie z tejto webovej lokality na diagnostiku zubných alebo zdravotných problémov ani na predpisovanie akýchkoľvek liekov.

2. Používanie obsahu webovej lokality

Práva na duševné vlastníctvo na webovej lokalite (vrátane napríklad našich ochranných známok) a autorské práva na všetok materiál uložený, zobrazený a prístupný na tejto webovej lokalite vlastníme my alebo zverejňujeme na základe licencie tretích strán (ďalej len „obsah“).  Všetky tieto práva si vyhradzujeme my alebo naši poskytovatelia licencií.

Nemáte oprávnenie akýmkoľvek spôsobom používať, upravovať, kopírovať, reprodukovať, opätovne publikovať, nahrávať, zverejňovať, prenášať, distribuovať, predávať, licencovať, prenajímať, verejne zobrazovať alebo vykonávať, upravovať, prispôsobovať alebo vytvárať odvodené diela z ľubovoľného obsahu alebo akejkoľvek inej časti tejto webovej lokality bez nášho písomného súhlasu.

Taktiež nemáte oprávnenie túto webovú lokalitu používať, získať prístup k nej alebo k akémukoľvek jej obsahu na komerčné účely.

Môžete si však prezerať, používať, sťahovať a tlačiť vybrané časti webovej lokality výhradne pre svoje osobné, nekomerčné a informačné použitie za predpokladu, že obsah opätovne nepublikujete a že neporušíte, nezakryjete, nepozmeníte ani nezničíte akékoľvek oznámenia o autorských právach, ochranné známky, servisné značky, atribúcie, patenty a ďalšie oznámenia o vlastníckych právach.

3. Správanie používateľa

Berte na vedomie, že ste zodpovední za prijatie všetkých potrebných opatrení, aby ste mali prístup na našu webovú lokalitu vrátane zabezpečenia dostatočného vybavenia a pripojenia na internet, ktoré umožnia vášmu zariadeniu na webovú lokalitu vstúpiť. Nesiete tiež zodpovednosť za to, aby všetky osoby, ktoré vstupujú na našu webovú lokalitu prostredníctvom vášho internetového pripojenia, boli oboznámené s týmito podmienkami používania a akýmikoľvek ďalšími príslušnými zmluvnými podmienkami, s ktorými ste boli oboznámení, a aby ich dodržiavali.

Zaväzujete sa, že pri používaní webovej lokality nebudete:

 • používať webovú lokalitu ani na ňu vstupovať na akýkoľvek podvodný alebo nezákonný účel;
 • používať webovú lokalitu alebo na ňu vstupovať s cieľom vydávať sa za inú osobu alebo subjekt, nepravdivo uvádzať alebo inak skresľovať svoje pridruženie k akejkoľvek osobe alebo subjektu;
 • zasahovať do fungovania webovej lokality alebo prístupu k nej alebo ho narúšať;
 • prenášať alebo iným spôsobom v súvislosti s webovou lokalitou sprístupňovať vírusy, červy, trójske kone, časované bomby, špionážne softvéry či iné počítačové kódy, súbory alebo programy, ktoré sú škodlivé, invazívne alebo je ich účelom poškodiť, zneužiť alebo sledovať prevádzku alebo používanie akéhokoľvek hardvéru, softvéru alebo príslušenstva;
 • obmedzovať alebo narúšať schopnosť akejkoľvek inej osoby vstupovať na webovú lokalitu alebo ju používať;
 • upravovať, prispôsobovať alebo prekladať ktorúkoľvek časť webovej lokality;
 • mazať, zakrývať alebo upravovať akékoľvek oznámenie o autorských právach, ochranných známkach alebo o iných vlastníckych právach na tejto webovej lokalite; alebo
 • používať ľubovoľného robota, pavúka, aplikáciu na vyhľadávanie/načítanie alebo iné manuálne alebo automatické zariadenie na načítanie, indexovanie, extrakciu, hĺbkovú analýzu, iné zhromažďovanie alebo šírenie webovej lokality, prípadne na obchádzanie navigačnej štruktúry alebo zobrazenia webovej lokality.


4. Spätná väzba

Akákoľvek spätná väzba, informácie, návrhy, príspevky alebo materiály, ktoré odošlete prostredníctvom tejto webovej lokality alebo v súvislosti s ňou (ďalej len „odoslané informácie“) spoločnosť Align považuje za nedôverné, pokiaľ nás neinformujete inak. Odoslaním týchto informácií spoločnosti Align súhlasíte s tým, aby spoločnosť Align mala právo tieto odoslané informácie kopírovať, vystavovať, šíriť a používať bez poplatkov a bez toho, aby vám musela pripísať vlastníctvo týchto odoslaných informácií. 

Taktiež nám udeľujete právo vytvárať, zverejňovať a šíriť autorské práva a iné duševné vlastníctvo na tieto odoslané informácie, k nim a na ich základe. Spoločnosť Align bude mať právo takéto odoslané informácie neobmedzene používať a šíriť na akýkoľvek účel. Odoslané informácie nezahŕňajú dôverné informácie o pacientovi alebo poskytovateľovi liečby.

5. Úprava, pozastavenie a ukončenie prevádzky webovej lokality

Je dôležité upozorniť na to, že si vyhradzujeme právo na základe vlastného uváženia upraviť, pozastaviť alebo ukončiť prevádzku tejto webovej lokality alebo prístup k nej alebo ktorejkoľvek jej časti.  Môžeme napríklad ukončiť prevádzku webovej lokality pre všetkých používateľov, ak už nebudeme ďalej poskytovať služby a produkty Invisalign vo vašom regióne, alebo môžeme pozastaviť váš prístup k webovej lokalite z dôvodu porušenia týchto podmienok používania.

Okrem toho môžeme webovú lokalitu kedykoľvek aktualizovať a zmeniť jej obsah. Aj keď vyvíjame primerané úsilie na aktualizáciu informácií na webovej lokalite, upozorňujeme, že akýkoľvek obsah na našej webovej lokalite môže byť kedykoľvek zastaraný a nie sme povinní ho aktualizovať.

Pravidelnú prevádzku webovej lokality alebo akejkoľvek jej časti môžeme tiež prerušiť, ak je to potrebné v záujme vykonania rutinnej alebo neobvyklej údržby, opravy chýb alebo iných zmien.

Nezaručujeme tiež, že webová lokalita alebo akýkoľvek jej obsah nebude obsahovať chyby alebo opomenutia, a nezaručujeme ani neposkytujeme žiadne iné záruky, podmienky alebo sľuby (ďalej spoločne len „sľuby“), či už výslovne alebo implicitne, že obsah na webovej lokalite je presný, úplný alebo aktuálny. 

6. Iné webové lokality a zdroje

Upozorňujeme, že táto webová lokalita môže obsahovať odkazy na webové lokality tretích strán vrátane webových lokalít sociálnych sietí, ako je Facebook alebo Twitter. Tieto odkazy poskytujeme iba pre vaše pohodlie a neznamená to, že tieto webové lokality tretích strán alebo akýkoľvek účet sociálnych sietí, na ktoré sme odkazovali, podporujeme. Keďže nemáme priamu kontrolu nad takýmito lokalitami a zdrojmi, nie sme zodpovední za ich dostupnosť ani za obsah, reklamu, produkty alebo iné materiály dostupné na týchto lokalitách alebo zdrojoch. Takéto webové lokality tretích strán nekontrolujeme, preto upozorňujeme, že:

 • nie sme zodpovední za takéto webové lokality vrátane podmienok, za ktorých sa tieto webové lokality sprístupňujú, a zásad ochrany osobných údajov týchto webových lokalít a nemáme kontrolu nad ich obsahom ani dostupnosťou;
 • výslovne ani implicitne nesľubujeme nič v súvislosti s tovarom, službami alebo informáciami na týchto webových lokalitách; a
 • ak na ktorúkoľvek z týchto webových lokalít vstúpite, robíte tak výhradne na svoje vlastné riziko.

Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nesmiete zdieľať túto webovú lokalitu na inej webovej lokalite prostredníctvom funkcie frame, prepojenia alebo iných priamych odkazov. Na takýto súhlas sa budú vzťahujú určité podmienky. Ak chcete vytvoriť rámec, prepojenie alebo priame prepojenie na našu webovú lokalitu, kontaktujte Privacy@aligntech.com

7. Ochrana osobných údajov a súbory cookie

Naše zásady ochrany osobných údajov (dostupné na http://www.Invisalign.co.uk/en/Sub/Pages/privacy.aspx) (ďalej len „zásady ochrany osobných údajov“) opisujú naše zásady týkajúce sa zhromažďovania, používania, prenosu a spracúvania vašich osobných údajov poskytovaných alebo získavaných od vás prostredníctvom webových lokalít (vrátane spôsobu použitia súborov cookie). Pred použitím webových lokalít by ste si mali zásady ochrany osobných údajov prečítať. Rovnako ako podmienky používania, aj tieto zásady ochrany osobných údajov môžu byť kedykoľvek zmenené.

8. Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Napriek tomu, že robíme všetko pre to, aby sme vám poskytli informatívnu webovú lokalitu, s prehľadávaním ktorej budete spokojní, pokiaľ nie je v týchto podmienkach používania výslovne uvedené inak, webová lokalita je pre vás prístupná „tak, ako je“.  To znamená, že vzhľadom na to voči vám nenesieme žiadnu zodpovednosť (s výhradou odseku 9 ďalej). Je preto vašou povinnosťou, nie našou, uistiť sa, či je použitie webových stránok vhodné na zamýšľané účely. 

S ohľadom na vyššie uvedené ustanovenie nenesieme zodpovednosť za vhodnosť alebo primeranosť webových lokalít pri napĺňaní vašich potrieb a vylučujeme všetky sľuby, či už výslovné alebo implicitné, vrátane, okrem iného, že:

 • prístup na webovú lokalitu bude neprerušovaný alebo bezchybný;
 • webová lokalita alebo počítačový server, z ktorého je sprístupnená, neobsahuje vírusy ani iné škodlivé komponenty; a
 • obsah uvedený na webovej lokalite alebo dodávaný prostredníctvom nej, prípadne inak sprístupnený v súvislosti s ňou, je presný, zodpovedajúci, aktuálny, úplný, spoľahlivý, kvalitný alebo inak primeraný.

Upozorňujeme, že existujú určité implicitné sľuby (často nazývané „záruky“), ktoré zákonne nemôžeme vylúčiť.  Ak sa chcete o týchto právach dozvedieť viac a požiadať o poradenstvo v súvislosti so svojimi zákonnými právami, tieto informácie vám sú k dispozícii v miestnych bezplatných spotrebiteľských poradniach v krajine vášho bydliska.  Napríklad ak ste obyvateľom Anglicka, môžete sa obrátiť na inštitúciu Citizens Advice Bureau, kde získate ďalšie informácie a pokyny.

9. Obmedzenie zodpovednosti

Žiadne ustanovenie týchto podmienok používania nevylučuje ani neobmedzuje našu ani vašu zodpovednosť za usmrtenie alebo zranenie osôb spôsobené našou nedbanlivosťou, podvodom, hrubou nedbanlivosťou alebo inú zodpovednosť, ktorú podľa zákona nemožno vylúčiť alebo obmedziť.

Nenesieme voči vám zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody spôsobené vírusom, útokom typu „odopretie služby“ či iným technologicky škodlivým materiálom, ktorý môže infikovať vaše počítačové príslušenstvo, programy, údaje či iný vlastný materiál z dôvodu používania našich webových stránok či iných pripojených webových stránok.

Beriete tiež na vedomie a súhlasíte s tým, že prevádzka webových lokalít závisí od riadneho a efektívneho fungovania internetu a iného vybavenia a služieb tretích strán (vrátane vášho vlastného zariadenia alebo webového prehliadača) a že za nich neručíme a nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Ak ste spotrebiteľom a používate túto webovú lokalitu, upozorňujeme, že túto poskytujeme iba na domáce a súkromné použitie. Nesmiete našu webovú lokalitu používať na žiadne komerčné alebo obchodné účely a nebudeme voči vám niesť zodpovednosť za žiadne špeciálne, nepriame, represívne alebo následné straty alebo škody alebo straty údajov, ziskov, výnosov, podnikania alebo dobrej vôle.

10. Naše práva

Naše práva a povinnosti v zmysle týchto podmienok používania môžeme previesť na inú organizáciu, čo však nebude mať vplyv na vaše práva alebo povinnosti v zmysle týchto podmienok používania.

Ak nebudeme trvať na tom, aby ste splnili niektorú zo svojich povinností podľa týchto podmienok používania, ak nevymáhame svoje práva voči vám alebo ak dôjde k omeškaniu vymáhania práv voči vám, nebude to znamenať, že sme sa vzdali nášho práva vymáhať od vás takéto porušenie povinností alebo že tieto povinnosti nemusíte dodržiavať. Ak sa rozhodneme vzdať sa nášho práva vymáhať od vás nápravu neplnenia alebo porušenia týchto podmienok používania, písomne vás o tom informujeme.

Tieto podmienky neudeľujú práva nikomu okrem vás a nás.

11. Právne spory

Všetky spory súvisiace s týmito podmienkami sa budú riadiť a vykladať podľa zákonov Anglicka a Walesu. Ak sa rozhodnete podať žalobu v súvislosti s týmito podmienkami používania, môžete mať právo podať žalobu vo vašom vlastnom jazyku a na miestne súdy. V súvislosti s vašimi právami vám môže poradiť miestna poradenská organizácia pre spotrebiteľov.

Každý z odsekov týchto podmienok používania je platný samostatne. To znamená, že ak ktorýkoľvek súd alebo príslušný orgán rozhodne, že niektorý z nich je nesprávny, nelegálny alebo nevymáhateľný, ostatné odseky zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

12. Kontaktujte nás

 Ak sa domnievate, že na webovej lokalite boli porušené vaše autorské práva (alebo iné práva duševného vlastníctva), alebo ak sa na nej nachádza akýkoľvek obsah, ktorý je podľa vás nezákonný, porušuje vaše práva alebo práva tretích strán, kontaktujte nás na adrese Privacy@aligntech.com

V prípade ďalších otázok alebo sťažností týkajúcich sa týchto podmienok používania alebo webovej lokality, nám pošlite e-mail na adresu Privacy@aligntech.com alebo nám napíšte na adresu Align Technology Switzerland GmbH, Suurstoffi 22, 6343 Rotkreuz, Švajčiarsko.

Copyright © Align Technology, Inc. Všetky práva vyhradené. Invisalign a logo Invisalign sú registrované ochranné známky spoločnosti Align Technology, Inc.

Loading...