Máme sa naozaj o čo podeliť. Rovnaký názor má viac ako 5 milióna pacientov.

Podmienky používania

Používanie webovej lokality spoločnosti Align sa riadi nasledovnými podmienkami.

Víta vás webová lokalita spoločnosti Align (ďalej len „webová lokalita“). Prečítajte si nasledovné pravidlá a podmienky upravujúce používanie tejto webovej lokality. Otvorením, použitím či akýchkoľvek informácií alebo materiálu na webovej lokalite súhlasíte s tým, že sa zaväzujete dodržiavať tieto pravidlá a podmienky Podmienok používania (ďalej len „podmienky používania“), a že sa nimi budete riadiť. Ak nesúhlasíte s podmienkami používania, nepoužívajte túto webovú lokalitu. Na tejto webovej lokalite sa môžu nachádzať doložky o vlastníckych právach a informácie o autorských právach, ktorých podmienky musia byť zohľadnené a dodržiavané.

1. Odmietnutie lekárskej zodpovednosti

Všetky informácie uvádzané na tejto webovej lokalite vrátane informácií týkajúcich sa zubných ochorení, zdravotných stavov a problémov, produktov a ošetrení slúžia len na informačné účely. Tieto informácie nie sú považované za kompletné a zároveň nie sú určené ako náhrada za návštevu, kontaktovanie či poradenie sa s lekárom, ani ako náhrada za žiadne informácie uvádzané v alebo na balení, alebo na etikete produktu. Informácie získané na webovej lokalite nie sú vyčerpávajúce a nezahŕňajú všetky choroby, fyzické stavy, či ich liečbu. Uvádzané informácie slúžia len na informačné účely a ak ich používate, robíte tak na vlastné riziko. Nikdy neignorujte radu zubára či lekára, ani neodkladajte návštevu lekára len preto, že ste si niečo prečítali na tejto webovej lokalite. Informácie uvádzané na tejto webovej lokalite nepoužívajte na diagnostikovanie problému so zubami či zdravím ani na predpísanie liekov.

2. Používanie informácií na webovej lokalite

Súhlasíte s tým, že nebudete rozmnožovať, duplikovať, kopírovať, predávať ani využívať na žiadne komerčné účely používanie webovej lokality, prístup na webovú lokalitu ani žiaden obsah, ktorý je dostupný prostredníctvom tejto webovej lokality. Súhlasíte s tým, že nebudete kopírovať ani uverejňovať na žiadnom počítači v sieti, šíriť prostredníctvom žiadneho média ani používať, upravovať, šíriť, publikovať, prenášať ani vytvárať diela odvodené od žiadneho materiálu, ktorý nájdete na našej webovej lokalite, na verejné ani obchodné účely. Nesmiete žiadnym spôsobom meniť akýkoľvek materiál získaný na tejto webovej lokalite. Súhlasíte s tým, že výslovne uvediete spoločnosť Align ako vlastníka autorských práv pre každý materiál či informácie, ktoré skopírujete z tejto webovej lokality. Platnosť tohto oprávnenia automaticky vyprší bez oznámenia v prípade, ak porušíte ktorúkoľvek z týchto podmienok používania. Po vypršaní platnosti bezodkladne zničíte všetky prevzaté a vytlačené materiály.

S výnimkou prípadov, ktoré sú uvádzané vyššie, nebude nič, čo sa nachádza na tejto webovej lokalite, vykladané ako udelenie povolenia či práva, nepriamo, prekážkou uplatnenia žalobného nároku ani inak, na základe žiadneho autorského práva, patentu, ochrannej známky či iných práv duševného vlastníctva spoločnosti Align ani žiadnej tretej strany. S výnimkou prípadov, ktoré sú uvádzané vyššie, nebude nič, čo sa nachádza na tejto webovej lokalite, vykladané ako udelenie povolenia či práva na základe žiadneho autorského práva spoločnosti Align a každý obsah na našej webovej lokalite je chránený autorským právom. Každý produkt, postup, údaj, informácia či technológia na tejto webovej lokalite podlieha právam duševného vlastníctva. Tieto práva sú vyhradené spoločnosti Align a nie sú udeľované iným stranám podľa tejto dohody.

3. Konanie používateľa

Súhlasíte s tým, že webovú lokalitu nebudete používať na: porušovanie či vyžadovanie porušenia platných miestnych, celoštátnych alebo medzinárodných zákonov, porušovanie práv tretích strán vrátane práv duševného vlastníctva a práv na ochranu osoby a osobných údajov či na zasahovanie do funkcie alebo narušenie činnosti webovej lokality, počítačových serverov ani dosiek, ktoré sú prístupné cez túto webovú lokalitu. Ak použijete túto webovú lokalitu na páchanie niektorého z vyššie uvádzaných činov, spoločnosť Align smie podľa vlastného uváženia zrušiť váš prístup na túto webovú lokalitu.

4. Spätná väzba

Každá spätná väzba, informácia, odporúčanie, odoslaný údaj či materiál, ktorý odošlete cez túto webovú lokalitu alebo v súvislosti s touto webovou lokalitou (ďalej len „odoslanie údajov“), bude spoločnosť Align považovať za neutajený. Odoslaním údajov spoločnosti Align súhlasíte s tým, že spoločnosť Align bezplatne nadobúda nevýhradné, neprenosné, celosvetovo platné oprávnenie a povolenie kopírovať, používať, vytvárať odvodené slová, zobraziť a šíriť bez licenčného poplatku akékoľvek autorské právo a iné práva duševného vlastníctva súvisiace s odoslanými údajmi alebo vyplývajúce z odoslaných údajov. Spoločnosť Align bude môcť voľne a neobmedzenie používať a/alebo šíriť odoslané údaje na akýkoľvek účel. Beriete na vedomie, že ste zodpovedný za odoslané údaje, ktoré poskytnete, a že vy, a nie spoločnosť Align, nesiete plnú zodpovednosť za odoslané údaje vrátane ich zákonnosti a súvisiacich autorských práv. Bez ohľadu na čokoľvek, čo je v rozpore s týmito podmienkami používania, odoslané údaje nesmú obsahovať žiadne dôverné údaje pacienta ani lekára.

5. Pozmenenie a zrušenie webovej lokality

Spoločnosť Align si vyhradzuje právo kedykoľvek a príležitostne pozmeniť alebo zrušiť webovú lokalitu (alebo akúkoľvek jej časť), a to dočasne alebo natrvalo aj bez predchádzajúceho upozornenia. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Align nenesie zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane v súvislosti so žiadnym pozmenením, pozastavením či zrušením webovej lokality. Spoločnosť Align môže tiež kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia urobiť vylepšenia a/alebo zmeny výrobkov, služieb a/alebo programov opísaných na tejto webovej lokalite. Spoločnosť Align však odmieta akúkoľvek zodpovednosť v súvislosti s aktualizovaním, vylepšením či zmenou tejto webovej lokality.

6. Iné webové lokality a zdroje

Tretie strany, ktoré používajú túto webovú lokalitu, môžu poskytnúť prepojenia či umožniť prístup na iné webové lokality a k iným zdrojom. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť Align nemá žiadnu kontrolu nad týmito lokalitami a zdrojmi, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Align nie je zodpovedná za dostupnosť týchto webových lokalít či zdrojov a neschvaľuje a nie je zodpovedná za žiaden obsah, reklamu, produkty či iný materiál, ktorý sa nachádza na týchto lokalitách či zdrojoch, alebo ktorý je na nich dostupný. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Align nebude zodpovedná, priamo či nepriamo, za žiadne škody či straty spôsobené alebo údajne spôsobené, alebo vzniknuté v súvislosti s používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek takýto obsah, tovar či webové lokality dostupné na tejto lokalite či v tomto zdroji alebo prostredníctvom tejto lokality či zdroja.

7. Používanie súborov „cookie“

Hoci súhlas s používaním súborov „cookie“ nie je podmienkou pre navštívenie našich webových lokalít, používame súbory „cookie“. Súbory „cookie“ sú malé textové súbory uložené na pevných diskoch počítačov. Pravidelne sú používané na analýzu aktivity na jednotlivých webových lokalitách. Zhromažďovaním a zapamätaním si údajov o vašej návšteve webovej lokality súbory „cookie“ umožňujú webovým aplikáciám zistiť vaše individuálne preferencie a reagovať podľa nich. Súbor „cookie“ môže obsahovať informácie, ktoré webová lokalita používa na reagovanie na vás ako jednotlivca a na prispôsobenie skúsenosti s webovou lokalitou vašim preferenciám.

Určité časti webovej lokality používajú súbory „cookie“. Spoločnosti Align umožňujú určiť užitočnosť informácií, ktoré poskytujeme našim používateľom, a analyzovať efektivitu navigačnej štruktúry pri poskytovaní týchto informácií. V konečnom dôsledku nám súbory „cookie“ pomáhajú poskytovať vám lepšiu skúsenosť s webovou lokalitou.

Ak si neželáte používať súbory „cookie“ na našej webovej lokalite, nastavte svoj prehliadač tak, aby vás upozornil pred prevzatím súborov „cookie“ a odmietol súbor „cookie“, keď vás prehliadač upozorní na jeho prítomnosť. Môžete odmietnuť aj všetky súbory „cookie“ tak, že ich vypnete vo svojom prehliadači. Ak ste nastavili prehliadač tak, aby nepovolil používanie súborov „cookie“, aj naďalej budete môcť navštevovať webovú lokalitu spoločnosti Align. Toto nastavenie však môže mať vplyv na schopnosť plnohodnotne používať našu webovú lokalitu.

8. Odmietnutie záruk

Informácie dostupné na tejto webovej lokalite nie sú vyčerpávajúce. Spoločnosť Align vynakladá primerané úsilie na to, aby uvádzané informácie boli všade, kde to je možné, presné a aktuálne, ale neposkytuje žiadne záruky ani vyhlásenia v súvislosti s ich presnosťou či úplnosťou. INFORMÁCIE NA TEJTO WEBOVEJ LOKALITE SÚ POSKYTOVANÉ „TAKÉ, AKÉ SÚ“ BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, ČI UŽ PRIAMEJ ALEBO PREDPOKLADANEJ, VYPLÝVAJÚCEJ ZO ZÁKONA ALEBO INAK, VRÁTANE PREDPOKLADANEJ ZÁRUKY VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, NEPORUŠOVANIA PRÁV A PREDAJNOSTI. VÝSLOVNE BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE: a) WEBOVÚ LOKALITU POUŽÍVATE NA SVOJE VLASTNÉ RIZIKO. WEBOVÁ LOKALITA JE POSKYTOVANÁ „TAKÁ, AKÁ JE“ A „LEN KEĎ JE DOSTUPNÁ“. SPOLOČNOSŤ ALIGN VÝSLOVNE ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE PREDPOKLADANEJ ZÁRUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV. b) SPOLOČNOSŤ ALIGN NEZARUČUJE, ŽE i) WEBOVÁ LOKALITA SPLNÍ VAŠE OČAKÁVANIA, ii) SLUŽBA WEBOVEJ LOKALITY BUDE POSKYTOVANÁ BEZ PRERUŠENIA, VČAS, BEZPEČNÝM SPÔSOBOM ČI BEZ CHÝB, iii) INFORMÁCIE, KTORÉ JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ V PRIEBEHU POUŽÍVANIA WEBOVEJ LOKALITY, BUDÚ PRESNÉ ČI SPOĽAHLIVÉ. c) KAŽDÝ MATERIÁL PREVZATÝ ČI INAK ZÍSKANÝ POUŽÍVANÍM WEBOVEJ LOKALITY ZÍSKAVATE A POUŽÍVATE NA SVOJE VLASTNÉ RIZIKO A NA ZÁKLADE VLASTNÉHO UVÁŽENIA A BUDETE NIESŤ VÝHRADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA KAŽDÚ ŠKODU, KTORÁ VZNIKNE NA VAŠOM POČÍTAČOVOM SYSTÉME, ČI STRATU ÚDAJOV, KTORÁ VÁM VZNIKNE V DÔSLEDKU PREVZATIA AKÉHOKOĽVEK Z TÝCHTO MATERIÁLOV. d) ŽIADNA RADA ANI INFORMÁCIE, KTORÉ BOLI POSKYTNUTÉ ÚSTNE ALEBO PÍSOMNE A KTORÉ STE ZÍSKALI CEZ, PROSTREDNÍCTVOM ALEBO Z WEBOVEJ LOKALITY, NEZAVÄZUJÚ SPOLOČNOSŤ ALIGN POSKYTOVAŤ ŽIADNU ZÁRUKU.

9. Obmedzenie zodpovednosti

VÝSLOVNE BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ ALIGN ANI ŽIADNA INÁ STRANA, KTORÁ SA PODIEĽA NA VYTVÁRANÍ, VÝROBE ČI ŠÍRENÍ WEBOVEJ LOKALITY, NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE PRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, NÁSLEDNÉ ANI EXEMPLÁRNE ŠKODY VRÁTANE ŠKODY VYPLÝVAJÚCEJ Z UŠLÉHO ZISKU, DOBRÉHO MENA, STRATY POUŽITEĽNOSTI, STRATY ÚDAJOV ČI INEJ NEHMOTNEJ STRATY (A TO ANI V PRÍPADE, AK SPOLOČNOSŤ ALIGN BOLA UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKEJTO ŠKODY) VYPLÝVAJÚCEJ Z: i) POUŽITIA, ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ WEBOVÚ LOKALITU, ii) NÁKLADOV NA ZAKÚPENIE NÁHRADNÉHO TOVARU V SÚVISLOSTI S AKÝMKOĽVEK TOVAROM, ÚDAJMI ČI INFORMÁCIAMI ZAKÚPENÝMI ALEBO ZÍSKANÝMI, ALEBO SPRÁVAMI PRIJATÝMI, ALEBO TRANSAKCIAMI UROBENÝMI PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ LOKALITY ALEBO NA WEBOVEJ LOKALITE, iii) NEPOVOLENÉHO POZMENENIA ALEBO ZÍSKANIA NEPOVOLENÉHO PRÍSTUPU K VAŠIM SPRÁVAM ALEBO ÚDAJOM, iv) VYHLÁSENÍ ALEBO KONANIA AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY NA WEBOVEJ LOKALITE ČI v) AKEJKOĽVEK INEJ ZÁLEŽITOSTI SÚVISIACEJ S WEBOVOU LOKALITOU.

10. Výnimky a obmedzenia

NIEKTORÉ PRÁVNE SYSTÉMY NEDOVOĽUJÚ VYLÚČIŤ URČITÉ ZÁRUKY ČI OBMEDZIŤ ALEBO VYLÚČIŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. Z TOHTO DÔVODU SA VÁS NEMUSIA TÝKAŤ NIEKTORÉ Z OBMEDZENÍ UVÁDZANÝCH V ČASTIACH 12 A 13.

11. Zbavenie zodpovednosti

Súhlasíte s tým, že spoločnosť Align a jej dcérske spoločnosti, pobočky, predstaviteľov, zástupcov, spolupracovníkov a iných partnerov a zamestnancov zbavíte zodpovednosti a budete brániť pred akoukoľvek žalobou či nárokom, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, ktoré si uplatňuje tretia strana v dôsledku alebo v súvislosti s tým, že ste používali našu lokalitu, porušili dohodu či akékoľvek práva inej fyzickej či právnickej osoby.

12. Oznamovanie

Oznámenia vám môžu byť zasielané buď e-mailom, alebo bežnou poštou. Spoločnosť Align môže informovať o zmenách týchto podmienok používania či webovej lokality prostredníctvom zobrazenia všeobecného oznámenia alebo prepojenia na webovej lokalite.

13. Právne spory

Tieto podmienky používania a váš vzťah so spoločnosťou Align sa riadia holandským právom bez ohľadu na konflikt právnych ustanovení. Vy a spoločnosť Align súhlasíte s tým, že sa podriadite osobnej a výlučnej jurisdikcii súdov Holandska.

14. Pozmenenie dohody

Môžeme kedykoľvek pozmeniť tieto podmienky používania tak, že uverejníme zmenené a doplnené podmienky na našej lokalite www.invisalign.co.uk. Ste zodpovedný za to, že si pravidelne prečítate tieto podmienky používania. Každá zmena a doplnenie automaticky nadobúda účinnosť 30 dní potom, ako bolo prvýkrát uverejnené na našej lokalite. Používaním webovej lokality po nadobudnutí účinnosti zmeny a doplnenia poskytujete záväzný súhlas so zmenenými a doplnenými podmienkami.

15. Všeobecné

Tieto podmienky používania tvoria celú dohodu medzi vami a spoločnosťou Align v súvislosti s webovou lokalitou a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody a dohovory medzi vami a spoločnosťou Align. Neschopnosť spoločnosti Align domáhať sa uplatnenia akéhokoľvek ustanovenia týchto podmienok používania nebude predstavovať zrieknutie sa žiadneho ustanovenia či práva. V prípade, ak časť týchto podmienok používania nie je vykonateľná, nevykonateľná časť bude vykladaná v súlade s platným právnym právom tak, aby čo možno najpresnejšie odzrkadľovala pôvodné zámery zmluvných strán, a ostávajúce ustanovenia ostanú v plnej platnosti a účinné. Časti 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13 a 15 týchto podmienok používania ostávajú platné aj po skončení platnosti týchto podmienok používania. Tieto podmienky používania sa riadia holandským právom bez ohľadu na konflikt právnych ustanovení. Obe zmluvné strany sa podriaďujú osobnej jurisdikcii Holandska a ďalej súhlasia s tým, že každý predmet žaloby týkajúcej sa týchto podmienok používania bude podaný na súd v Holandsku.